Lihtsustatud viibete arvutiprogrammi tekkelugu

2006 märts - 2007 juuni toimus Päevakeskuses Käo Euroopa Sotsiaalfondi toetatud Eesti riikliku arengukava meede 1.1 projekt: ÕPIKESKKONNA KOHANDAMINE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE ESMASEKS KUTSEÕPPEKS (kood: 1. 0101-0323). Nimetatud projekti ühe osana viidi läbi Jyväskylä Ülikooli Täienduskoolituskeskus poolt eripedagoogika täienduskursus „ERILINE ÕPPIJA”. Lihtsustatud viibete arvutiprogramm valmis nimetatud koolitusel osalenud Liina Piholi kursusetööna, töö mentoriks oli Linnu Mae. Arvutiprogrammi loomist toetas Tiigrihüppe Sihtasutus 66 046 krooniga, Päevakeskus Käo ja MTÜ Inimeselt Inimesele.
Kursusetöö eesmärgiks oli edasi arendada olemasolevat (Eestis kasutatavaid) lihtsustatud viibete komplekti, lisades uusi viipeid ja muuta läbi arvutiprogrammi see kõigile kättesaadavaks. Selline eesmärk oli tingitud igapäevase praktilise töö käigus ilmnenud vajadusest.

Arvutiprogramm on oluline abivahend logopeedide, eripedagoogide ja teiste erialaspetsialistide igapäevatöös suhtlusprobleemidega inimestega töötamisel.
Lihtsustatud viibete elektrooniliselt kõigile kättesaadavaks muutmist läbi vastava programmi pidasid oluliseks ka teemaga seotud erialaliidud: Eesti Logopeedide Ühing ja Eesti Viipekeele tõlkide Ühing.
Lihtsustatud viibete arvutiprogrammile ei ole Eestis varasemaid analooge olemas, teiste maade programme ei saa Eestis kasutada, kuna erinevatel keeltel on erinevad viipemärgid.

[tagasi]